Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gehanteerd met de daarbij vermelde betekenis:

(a) Stichting Zorgboerderij De Hofstee: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en tevens de ondernemer die ten behoeve van de deelnemer dagbesteding verzorgt;

(b) Deelnemer: de partij voor wie Stichting Zorgboerderij De Hofstee dagbesteding verzorgt;

(c) Contract: de overeenkomst tussen Stichting Zorgboerderij De Hofstee en de deelnemer, waarin wordt beschreven welke dagbestedingstaken Stichting Zorgboerderij De Hofstee zal uitvoeren ten behoeve van de deelnemer;

(d) PGB: het persoonsgebonden budget dat de deelnemer op grond de Wet langdurige zorg (Wlz), of vanuit de gemeente ontvangt en dat kan worden gebruikt om zorg/dagbesteding in te kopen bij derden, zoals Zorgboerderij De Hofstee;

(e) Vertegenwoordiger: de partij die bevoegd is om namens de deelnemer het contract te sluiten en opdracht te geven tot het verlenen van dagbestedingstaken, zoals een verantwoordelijke (ouder of voogd) of gemachtigde;

(f) Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

(g) Dagbestedingsplan: een document waarin periodiek de afspraken tussen Stichting Zorgboerderij De Hofstee en de deelnemer worden vastgelegd over de wijze en mate van dagbesteding door Stichting Zorgboerderij De Hofstee.

Artikel 2 – Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, contracten en elke andere (rechts)relatie tussen Stichting Zorgboerderij De Hofstee en de deelnemer.

Alle aanbiedingen en offertes van Stichting Zorgboerderij De Hofstee zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

Het contract tussen Stichting Zorgboerderij De Hofstee en de deelnemer wordt aangemerkt als een overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW, indien en voor zover aan de deelnemer een persoonsgebonden budget (PGB) is toegekend waarmee de deelnemer de dagbesteding bij Stichting Zorgboerderij De Hofstee inkoopt, en de deelnemer of vertegenwoordiger Stichting Zorgboerderij De Hofstee inschakelt om dagbesteding te verlenen zonder vooraf nadrukkelijk aan te geven dat de deelnemer in aanmerking komt voor een vergoeding via de zorgverzekeraar of op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Jeugdzorg. In het laatste geval zijn deze voorwaarden echter onverkort van toepassing op de (rechts)verhouding tussen Stichting Zorgboerderij De Hofstee en de deelnemer.

Het contract moet aangeven of de dagbesteding voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten. Als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dagbesteding die is toegekend op grond van een indicatiebesluit, wordt de overeenkomst ten aanzien van deze dagbesteding aangegaan voor de looptijd van dat besluit. Ongeacht de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer of vertegenwoordiger voor het bewaken van de looptijd van het indicatiebesluit, zal Stichting Zorgboerderij De Hofstee overleg plegen met de deelnemer of vertegenwoordiger over een eventuele voortzetting en tijdige aanvraag van een nieuw indicatiebesluit. Bij gebrek aan een dergelijk overleg wordt de dagbesteding die na afloop van het indicatiebesluit wordt voortgezet, geacht in opdracht van de deelnemer of vertegenwoordiger te zijn verleend conform het bepaalde in het derde lid van dit artikel, eerste alinea.

Afwijkingen, wijzigingen en aanpassingen van het contract en/of de algemene voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de regels van de overheid en/of de zorgverzekeraar dat noodzakelijk maken, of als er sprake is van wijzigingen en/of aanpassingen die geen of slechts in ondergeschikte mate betrekking hebben op de kern van de door Stichting Zorgboerderij De Hofstee te leveren prestatie (het verlenen van dagbesteding), behoudt Stichting Zorgboerderij De Hofstee zich het recht voor om het contract en/of de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. In dat geval zal Stichting Zorgboerderij De Hofstee de deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over deze wijzigingen en/of aanvullingen.

Indien tijdens de uitvoering van het contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en deze wijzigingen of aanvullingen van meer dan ondergeschikte aard zijn, zullen partijen in onderling overleg het contract tijdig aanpassen.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee is een zelfstandige, onafhankelijke en particuliere instelling. Als de deelnemer niet voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft aangegeven de dagbesteding uit een persoonsgebonden budget (PGB) te willen financieren, wordt de deelnemer geacht voor dergelijke voorzieningen niet in aanmerking te (willen of kunnen) komen. Het is nadrukkelijk niet de taak van Stichting Zorgboerderij De Hofstee om te zorgen dat de deelnemer al dan niet een PGB verkrijgt, dat de bestedingen van/namens de deelnemer – zowel qua hoogte als qua bestemming – binnen dat PGB vallen, en dat de deelnemer de besteding van het PGB naar behoren kan verantwoorden.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst:

Stichting Zorgboerderij De Hofstee zal zich naar beste inzicht en vermogen inzetten om het contract en het eventueel opgestelde dagbestedingplan uit te voeren.

Een dagbestedingplan wordt alleen opgesteld als in het contract is voorzien in de verlening van dagbesteding uit een PGB, en beide partijen aangeven een dergelijk dagbestedingplan wenselijk of noodzakelijk te vinden. De deelnemer zal naar beste vermogen zijn/haar medewerking verlenen aan het opstellen van dit dagbestedingplan. Stichting Zorgboerderij De Hofstee zal het door haar opgestelde dagbestedingplan met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger bespreken.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee verleent de dagbesteding overeenkomstig het dagbestedingplan. De deelnemer c.q. de vertegenwoordiger wordt geacht hieraan toestemming te hebben verleend, tenzij hij/zij hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Het dagbestedingplan wordt regelmatig geëvalueerd en kan, na overleg met de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger, zonodig worden aangepast.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee zal een registratie bijhouden van de werkelijk bestede uren en het door de deelnemer c.q. de zorgverzekeraar verschuldigde honorarium, mede ten behoeve van de financiële administratie van de deelnemer c.q. de zorgverzekeraar.

Bij ziekte of vakantie van de medewerker streeft zij naar de inzet van een andere bekende medewerker en zal zij tijdig berichtgeving hieromtrent verzorgen. In situaties van overmacht en momenten dat het zorginhoudelijk niet verantwoord is om derden in te zetten, verkiest Stichting Zorgboerderij De Hofstee om de dagbesteding op te schorten (c.q. af te zeggen). Een en ander geschiedt in goed overleg met de deelnemer c.q. vertegenwoordiger. Niettemin blijft Stichting Zorgboerderij De Hofstee ter uitvoering van de dagbestedingstaken, het contract en/of de voorwaarden te allen tijde gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een andere medewerker en/of door derden.

De deelnemer vrijwaart Stichting Zorgboerderij De Hofstee voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de dagbestedingtaken, het contract en/of deze voorwaarden schade lijden en/of hebben geleden, tenzij de schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Zorgboerderij De Hofstee.

Indien de deelnemer of de vertegenwoordiger een opdracht verleent aan Stichting Zorgboerderij De Hofstee voor de verlening van dagbesteding, dan legt Stichting Zorgboerderij De Hofstee desgevraagd verantwoording af aan de deelnemer of de vertegenwoordiger over de wijze waarop de dagbestedingtaken zijn uitgevoerd. Indien Stichting Zorgboerderij De Hofstee bij de uitvoering van de opdracht gelden heeft uitgegeven ten laste van de deelnemer, dan geeft zij daarvan desgevraagd ook rekening en verantwoording.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee informeert de deelnemer of de vertegenwoordiger over mogelijke wachttijden wanneer de geïndiceerde dagbesteding niet tijdig kan worden uitgevoerd. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor overbruggingsdagbesteding besproken.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee is op werkdagen van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur. In voorkomende gevallen kunnen afwijkende begeleidingsmomenten worden afgesproken indien gewenst en/of vereist.

Artikel 4 – Honorarium en onkostenvergoeding:

Stichting Zorgboerderij De Hofstee behoudt zich het recht voor om de overeengekomen uurtarieven met de deelnemer of vertegenwoordiger te verhogen, ook na het sluiten van de overeenkomst. De stichting zal de deelnemer of vertegenwoordiger zo snel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen, voor zover het een contract van opdracht betreft zoals beschreven in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

Als de toepassing van het voorgaande artikel leidt tot een prijsverhoging van 10% of meer, of als er binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de deelnemer of vertegenwoordiger het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangetekende schrijven over de prijsverhoging het contract te ontbinden, zonder dat zij hiervoor een schadevergoeding verschuldigd zijn. Deze bepaling is alleen van toepassing als er sprake is van een contract van opdracht zoals beschreven in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.

In alle gevallen betaalt de deelnemer – met of zonder PGB – het honorarium rechtstreeks aan Stichting Zorgboerderij De Hofstee op basis van het aantal daadwerkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de op dat moment geldende uurtarieven van de zorgboerderij, waarbij prijswijzigingen voorbehouden zijn.

Naast het honorarium is de deelnemer ook verplicht om de gebruikelijke kosten te betalen die Stichting Zorgboerderij De Hofstee heeft gemaakt om de overeenkomst en/of de dagbesteding uit te voeren. Deze kosten omvatten onder andere de kilometervergoeding die de stichting hanteert.

De deelnemer is ook verplicht om de niet-gebruikelijke kosten te betalen die Stichting Zorgboerderij De Hofstee in overleg met de deelnemer of vertegenwoordiger heeft gemaakt om de opdracht uit te voeren.

Voor de intake wordt het geldende uurtarief van Stichting Zorgboerderij De Hofstee in rekening gebracht bij de deelnemer of vertegenwoordiger.

De deelnemer en/of vertegenwoordiger kunnen afspraken kosteloos annuleren als de annulering ten minste 48 uur voor de geplande afspraak plaatsvindt. Als de annulering minder dan 48 uur voor de afspraak plaatsvindt, is de deelnemer of vertegenwoordiger alsnog het voor de afspraak gebruikelijke honorarium verschuldigd.

Artikel 5 – betaling:

De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum en in de valuta waarin is gedeclareerd, op de wijze aangegeven door Stichting Zorgboerderij De Hofstee.

Indien de betaling van de factuur niet volledig of niet tijdig wordt voldaan, wordt de deelnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is.

In geval van verzuim op grond van het voorgaande artikellid, is de deelnemer gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Stichting Zorgboerderij De Hofstee maakt of nog zal maken voor de incasso en bewaking van haar rechten. Stichting Zorgboerderij De Hofstee is bevoegd om de buitengerechtelijke kosten vast te stellen op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een absoluut minimum van €50,-.

Indien de deelnemer in verzuim is, is deze aan Stichting Zorgboerderij De Hofstee naast de verschuldigde hoofdsom (en incassokosten) een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

De deelnemer is niet gerechtigd zijn/haar betalingsverplichtingen zonder instemming op te schorten.

Artikel 6 – Opzegging:

Indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zoals beschreven in artikel 2 lid 4 (eerste volzin, eerste zinsnede) van deze voorwaarden, kunnen beide partijen deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien een van de partijen hiertoe overgaat, blijft de deelnemer echter verplicht tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte, geplande en nog tijdens de opzegtermijn uit te voeren werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan de deelnemer of vertegenwoordiger.

Als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een indicatiebesluit, eindigt het contract na afloop van het afgegeven indicatiebesluit of op het moment dat de deelnemer niet meer in het werkgebied van Zorgboerderij De Hofstee woont. Bovendien is Stichting Zorgboerderij De Hofstee gerechtigd om het contract, zoals bedoeld in dit artikel, tussentijds en per direct op te zeggen, onder meer in de volgende situaties:

(a) De deelnemer ontvangt dagbesteding van andere partijen dan Stichting Zorgboerderij De Hofstee, waardoor Stichting Zorgboerderij De Hofstee naar haar inzicht niet of onvoldoende in staat is om het contract naar behoren uit te voeren;

(b) De zorgbehoefte van de deelnemer ontwikkelt zich naar aard en omvang zodanig dat Stichting Zorgboerderij De Hofstee het niet langer verantwoord of niet in staat acht om aan deze zorgbehoefte te voldoen;

(c) Volgens Stichting Zorgboerderij De Hofstee is de (sociale) veiligheid en/of gezondheid van haar medewerker(s) en/of de deelnemer in het geding;

(d) De relatie tussen de medewerker(s) en de deelnemer en/of vertegenwoordiger is verstoord en voortzetting van de dagbesteding voor de desbetreffende medewerker van Stichting Zorgboerderij De Hofstee onwerkbaar is geworden;

(e) De deelnemer en/of vertegenwoordiger verleent geen of onvoldoende medewerking aan de gemaakte afspraken.

Tussentijdse opzegging zoals bedoeld in het vorige artikellid vindt niet eerder plaats dan nadat de reden voor de voorgenomen opzegging met de deelnemer of vertegenwoordiger is besproken, of als dat niet mogelijk is, hem/haar op de hoogte is gesteld van de reden van opzegging.

Artikel 7 – aansprakelijkheid:

De deelnemer is verplicht een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die wordt veroorzaakt bij de uitvoering van haar contractuele en/of wettelijke verplichtingen. Dit geldt niet als deze schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Zorgboerderij De Hofstee, haar medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

Als Stichting Zorgboerderij De Hofstee een advies verstrekt, is zij alleen aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming van dat advies, als die tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had kunnen worden. Er is in ieder geval geen aansprakelijkheid op grond van de vorige zin als Stichting Zorgboerderij De Hofstee bij het verstrekken van het advies is uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer en/of de vertegenwoordiger.

De aansprakelijkheid van Stichting Zorgboerderij De Hofstee is altijd beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk overeengekomen prijs (excl. Btw) voor de betreffende diensten. Bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste zes maanden.

De aansprakelijkheid van Stichting Zorgboerderij De Hofstee is tevens altijd beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering die de verzekeraar van Stichting Zorgboerderij De Hofstee in het geval van aansprakelijkheid zal verstrekken.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 8 – Overmacht:

Indien nakoming van de verplichtingen van Stichting Zorgboerderij De Hofstee ten gevolge van overmacht niet mogelijk is of niet behoorlijk kan plaatsvinden, wordt iedere verplichting tot nakoming van het contract en/of deze voorwaarden opgeschort gedurende de periode van de overmacht.

Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake bij alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting Zorgboerderij De Hofstee geen invloed kan uitoefenen en die Stichting Zorgboerderij De Hofstee verhinderen om haar verplichtingen na te komen. Dit omvat ook werkstakingen in het bedrijf van Stichting Zorgboerderij De Hofstee.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, zich voordoet nadat Stichting Zorgboerderij De Hofstee zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Indien de opschorting van de nakoming langer dan drie maanden duurt of het duidelijk is dat deze periode tenminste drie maanden zal duren, is elk van de partijen bevoegd om het contract bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Als Stichting Zorgboerderij De Hofstee tijdens de overmachtsituatie al gedeeltelijk haar verplichtingen uit het contract en/of deze voorwaarden heeft nagekomen en aan dit nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Stichting Zorgboerderij De Hofstee het recht om deze prestaties apart te declareren. De deelnemer is verplicht deze declaratie te voldoen.

Artikel 9 – Geheimhouding en informatie:

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van het contract van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover Stichting Zorgboerderij De Hofstee een wettelijke- of beroepsplicht heeft tot verstrekking van bepaalde gegevens en/of indien de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger Stichting Zorgboerderij De Hofstee van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Voor of uiterlijk bij het sluiten van het contract informeert Stichting Zorgboerderij De Hofstee de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger over:

(a) Het aanbod van dagbesteding, alsmede de functie en toelating;

(b) De mogelijkheden van het indienen van een klacht en de daarbij te volgen procedure;

(c) De wijze waarop Stichting Zorgboerderij De Hofstee de zorgverlening uitvoert en de gronden waarop zij zorg kan weigeren.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee informeert de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger regelmatig over de algemene gang van zaken met betrekking tot de zorgverlening, de specifieke zaken die in het dagbestedingsplan zijn vastgelegd, het doel van (onderdelen van) het dagbestedingsplan, de (mogelijke) gevolgen en risico’s van de voorgestelde begeleiding en de redelijke alternatieven. Op verzoek van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger stelt Stichting Zorgboerderij De Hofstee deze informatie op schrift of laat zij deze informatie – voor zover dat voor de deelnemer niet nadelig is – achterwege.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee houdt van de deelnemer een dossier bij, waarin zijn/haar persoonlijke en/of medische gegevens zijn opgenomen. Het dossier wordt bewaard tot 5 jaar na beëindiging van het contract, of langer indien Stichting Zorgboerderij De Hofstee dat noodzakelijk acht.

De deelnemer en/of de vertegenwoordiger hebben het recht om het dossier dat door Stichting Zorgboerderij De Hofstee wordt bijgehouden in te zien en een afschrift te verkrijgen. Indien de gegevens in het dossier feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn voor het doel van de dossiervorming, of indien de dossiervorming in strijd is met een wettelijke voorschrift, dan hebben de deelnemer en/of de vertegenwoordiger het recht om Stichting Zorgboerderij De Hofstee te verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek zal Stichting Zorgboerderij De Hofstee schriftelijk berichten in hoeverre zij aan het verzoek zal voldoen en zal zij, indien zij daartoe besluit, overgaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de gegevens uit het dossier. Indien de wet de deelnemer meer bevoegdheden verleent dan deze voorwaarden, zal Stichting Zorgboerderij De Hofstee deze bevoegdheden respecteren.

Stichting Zorgboerderij De Hofstee is bevoegd om het dossier dat in lid 4 wordt genoemd te verstrekken aan de adviserend geneeskundige, waarbij de wettelijke voorschriften omtrent persoonsgegevens in acht worden genomen.

Artikel 10 – Geschillen:

Op alle overeenkomsten tussen Stichting Zorgboerderij De Hofstee en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Stichting Zorgboerderij De Hofstee zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Stichting Zorgboerderij De Hofstee heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de wet bevoegd is.

Partijen zullen eerst proberen om een geschil in onderling overleg te beslechten voordat zij een beroep doen op de rechter. Stichting Zorgboerderij De Hofstee zal de door haar gehanteerde klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht brengen van de deelnemer c.q. de vertegenwoordiger voor dit doel.

Verkort Privacyreglement;

Privacy

Bij ons werk is het van belang om bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals uw telefoonnummer, werkervaring, burgerlijke staat, inkomen, opleiding en gezondheid, om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Wij begrijpen dat uw privacy hierbij van groot belang is en wij vinden het dan ook belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen en te waarborgen dat er niets met uw gegevens gebeurt waar u niet achter staat. Daarom hebben wij een privacyregeling opgesteld waarin beschreven staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij hanteren deze privacyregeling en zorgen dat deze te allen tijde in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Waarom gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om goede zorg te kunnen uitvoeren. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject met u verzamelen. Daarnaast zal Stichting Zorgboerderij De Hofstee een persoonlijke rapportage van de cliënt bijhouden, tevens het opgestelde begeleidingsplan nemen we hierin mee. Als we een dossier over u van een andere organisatie en/of behandelaar krijgen vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in deze wet wordt bepaald.

Hoe worden gegevens bewaard

Wij verzamelen enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van goede zorg. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de uitvoering van de zorgverlening. We registreren gegevens die veelal door uzelf worden verstrekt, alsmede notities en correspondentie die we gedurende het begeleidingstraject met u verzamelen. Daarnaast houdt Stichting Zorgboerderij De Hofstee een persoonlijk dossier bij, waarin ook het opgestelde begeleidingsplan is opgenomen. Indien we gegevens over u ontvangen van een andere organisatie of behandelaar, vallen deze gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen deze worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van deze wet.

Geheimhouding

Alle informatie die wij van u ontvangen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en alleen toegankelijk gemaakt voor de betrokken begeleiders en medewerkers. Wij delen uw informatie niet met derden buiten onze organisatie, tenzij het belangrijk is voor uw zorgtraject en we dit eerst met u hebben besproken.

Gegevens weer verwijderen

Wanneer uw begeleiding bij ons is afgerond, wordt uw dossier gesloten en bewaard voor een periode van maximaal 5 jaar. Dit is nodig voor onze administratie en verantwoording aan zorginstellingen of bij boekhoudkundige controles. Uw dossier is in die periode alleen toegankelijk voor bevoegde personen. In sommige gevallen wordt uw dossier direct na afloop van de begeleiding overgedragen aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld een zorginstelling. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw privacy ook na afloop van uw begeleiding bij ons gewaarborgd blijft.

Scroll naar boven